Veelgestelde vragen

Over de organisatie
Over de uitvoering en resultaten

Over de organisatie

Waarom is er een expertisecentrum?
Hoe is het expertisecentrum organisatorisch ingericht?
De kerngroep: wie, wat, waar, hoe en waarom?
De programmaraad: wie, wat, waar, hoe en waarom?
Werkgroepen: wie, wat, waar, hoe en waarom?

Waarom is er een expertisecentrum?

Media spelen in toenemende mate een centrale en invloedrijke rol in het leven van iedereen. Het is daarom belangrijk dat wij (burgers en instellingen) op een verantwoorde manier om kunnen gaan met media, zowel in de rol van consument als die van producent. Met de oprichting van het expertisecentrum willen wij alle burgers en instellingen daarom stimuleren zich veiliger, bewuster, kritischer en actiever te bewegen in de gemedialiseerde samenleving. De insteek van het expertisecentrum is de zichtbaarheid van bestaande en toekomstige initiatieven te vergroten. Daarmee wordt het mogelijk om bestaande initiatieven aan elkaar te verbinden en om de start van nieuwe initiatieven te stimuleren en faciliteren.Hoe is het expertisecentrum organisatorisch ingericht?

Het expertisecentrum bestaat uit een relatief klein vast organisatiedeel, dat bestaat uit een kerngroep en een programmaraad. Het grootste deel van de organisatie bestaat echter uit een netwerk van organisaties, welke partner zijn van het expertisecentrum. De kerngroep en de programmaraad zijn verantwoordelijk voor de inhoud, sturing en organisatie van het expertisecentrum. De netwerkpartners zijn organisaties die de daadwerkelijke initiatieven ontplooien om burgers en instellingen mediawijzer te maken.De kerngroep: wie, wat, waar, hoe en waarom?

De kerngroep bestaat momenteel uit 5 partijen (de NPO, Beeld en Geluid, Kennisnet, ECP.nl en de Vereniging van Openbare Bibliotheken) die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de organisatorische doelstellingen van het expertisecentrum. Zij zijn door OCW geselecteerd op basis – stabiele organisaties met schaalgroote – van hun betrokkenheid bij het onderwerp, de diverse invalshoeken van waaruit zij het onderwerp benaderen en de achterban die zij vertegenwoordigen. Deze kerngroep is verantwoordelijk voor de organisatie en hands-on aansturing van het expertisecentrum. Hiertoe stelt zij een meerjarenplan op dat wordt afgestemd met en dient te worden goedgekeurd door OCW. De kerngroep wordt vertegenwoordigd door de coördinator, die door de leden van de kerngroep gemachtigd is om te handelen namens de kerngroep, zowel tegenover netwerkpartners als tegenover het ministerie van OCW. De coördinator zal daarnaast als secretaris van de programmaraad optreden.De programmaraad: wie, wat, waar, hoe en waarom?

De programmaraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen (de doelgroepen) die direct belang hebben bij het thema mediawijsheid. De programmaraad adviseert aan de kerngroep en het ministerie van OCW over de focus van de activiteiten van de werkgroepen en het meerjarenplan van de kerngroep. De programmaraad vergadert tweemaal per jaar (of vaker indien de leden van de programmaraad dit noodzakelijk achten). De programmaraad heeft een onafhankelijke voorzitter, mevrouw Clemence Ross. De overige leden van de programmaraad worden nog geselecteerd. Ook de criteria daartoe dienen nog te worden vastgesteld.Werkgroepen: wie, wat, waar, hoe en waarom?

Binnen werkgroepen worden die voorstellen voorbereid en uitgevoerd, die de realisatie vormen van het streven naar een mediawijzere burger en instelling. Deze initiatieven behoren tot de primaire realisatiedoelen van het expertisecentrum.

Werkgroepen opereren binnen de kaders van de doelgroepen (jongeren, ouderen, maatschappelijk zwakkeren etc.) en de thematische beleidslijnen zoals vastgesteld in het meerjarenplan van het expertisecentrum (veiligheid, innovatie, participatie etc.). Daarentegen zijn de initiatieven die binnen deze werkgroepen worden ontwikkeld niet beperkt tot alleen die doelgroepen of beleidslijnen. Integendeel: een van de doelen van het expertisecentrum is juist om synergie te creëren door waar mogelijk te verbinden. De werkwijze voor werkgroepen is toegevoegd aan de informatiemap.

De werkgroepen kunnen ontstaan op verzoek van netwerkpartners zelf. Maar ook is het denkbaar dat de programmaraad of de kerngroep bepaalde behoeftes, kansen of mogelijkheden ziet, die de oprichting van een werkgroep legitimeren. Zij zullen dan betrokken netwerkpartners een verzoek doen om initiatieven te verbinden of ontplooien.

 Over de uitvoering en resultaten

Wat worden de zichtbare concrete producten en diensten van het expertisecentrum?
Hoe wordt beoordeeld wat het resultaat is van het expertisecentrum en wanneer spreek je van een succes?
Neemt het expertisecentrum ook onderwerpen als innovatie en participatie mee in haar programma?
Hoe maakt het expertisecentrum duidelijk dat het ook vraaggestuurd, bottom-up werkt?
Wanneer wordt bepaald of er ook andere doelgroepen tot speerpunt kunnen worden gekozen, en wie bepaalt dat?

Wat worden de zichtbare concrete producten en diensten van het expertisecentrum?

De output van het expertisecentrum vertaalt zich allereerst in de activiteiten die door de netwerkpartners worden ontplooid, en door het expertisecentrum worden ondersteund. Daarnaast wordt een on-line omgeving ingericht. Deze is bedoeld voor zowel de communicatie binnen het netwerk als voor de communicatie naar de doelgroepen. Ook wordt nog nagedacht over de realisatie van een publiekscampagne, met daarin instrumenten om de aandacht op het expertisecentrum en haar activiteiten te vestigen.Hoe wordt beoordeeld wat het resultaat is van het expertisecentrum en wanneer spreek je van een succes?

Naar de wijze waarop de resultaten en effecten van expertisecentrum kunnen worden gemeten, wordt op dit moment onderzoek uitgevoerd. Binnen dat onderzoek is een centrale focus gericht op de beantwoording van deze vraag. Daarbij staat de bijdrage aan veiligere, kritischere, bewustere en actievere burgers en instellingen voorop.Neemt het expertisecentrum ook onderwerpen als innovatie en participatie mee in haar programma?

Jazeker, deze thema’s vormen centrale programmalijnen van het expertisecentrum. De focus van dit expertisecentrum is breder dan alleen bv. bescherming en veiligheid. De kerngroep van het expertisecentrum is verantwoordelijk voor het bewaken van deze brede focus.Hoe maakt het expertisecentrum duidelijk dat het ook vraaggestuurd, bottom-up werkt?

Hier zal binnen de communicatie naar burgers en instellingen een grote nadruk op worden gelegd. Dat het expertisecentrum zo werkt, blijkt ook uit de organisatorische inrichting. Voorstellen voor initiatieven van het expertisecentrum worden aangedragen door netwerkpartners. Deze organisaties staan met “de voeten in de klei”, en hebben veelal direct contact met de doelgroepen. Ook zal in het contact met de doelgroepenorganisaties aandachtig geluisterd worden naar de bestaande wensen en behoeftes omtrent mediawijsheid. De (de)centrale fysieke locaties vervullen ook een grote rol in het directe contact met burgers en instellingen.Wanneer wordt bepaald of er ook andere doelgroepen tot speerpunt kunnen worden gekozen, en wie bepaalt dat?

Logischerwijs is de noodzaak voor een dergelijke bepaling het gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Als netwerkleden een dergelijke verschuiving vaststellen, is het niet anders dan logisch dat het expertisecentrum deze verschuiving nauwkeurig onderzoekt en volgt. OCW zal vaststellen of de ontwikkelingen van invloed zijn op de scope van het expertisecentrum.