Organisaties

Het mediawijsheid expertisecentrum bestaat uit een kerngroep en een breed netwerk van organisaties. Daarnaast is er een adviserende programmaraad. Het netwerk bestaat uit netwerkpartners die aangeven dat ze willen bijdragen aan de doelstellingen van het expertisecentrum. De netwerkpartners zullen de komende periode geworven worden. Ouderorganisaties kunnen op verschillende niveaus onderdeel uitmaken van het expertisecentrum. Momenteel hebben al 83 organisaties de intentieverklaring getekend:
Organisaties die zich inmiddels al aangesloten hebben als netwerkpartner [PDF 11 Kb ]

Kerngroep

De kerngroep is ingericht en bestaat in elk geval uit de 5 onderstaande organisaties. De kerngroep is gezamenlijk verantwoordelijk voor het expertisecentrum en netwerk. Daarnaast zijn een aantal activiteiten belegd bij de afzonderlijke kerngroepleden onder gezag van de kerngroep als geheel.


Beeld en Geluid

Beeld en Geluid en de Vereniging Openbare Bibliotheken zijn verantwoordelijk voor onderzoek naar de beoogde decentrale loketten (lokaal en regionaal bij bibliotheken) en de centrale fysieke lokatie (landelijk, bij Beeld en Geluid) en de hier te ontplooien activiteiten en evenementen.


ECP.nl

 

Inzichtelijk maken van bestaand (internationaal) onderzoek en eventueel uitvoeren van onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van mediawijsheid gebeurt onder verantwoordelijkheid van ECP.NL.


Kennisnet

 

Kennisnet is penvoerder en daarmee verantwoordelijk voor de inrichting van het secretariaat en het inrichten van de subsidierelatie met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast is Kennisnet verantwoordelijk voor de online omgeving van het expertisecentrum.


NPO

 

De NPO neemt verantwoordelijkheid voor zichtbaarheid en positionering van het mediawijsheid expertisecentrum.


Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)

Beeld en Geluid en de Vereniging Openbare Bibliotheken zijn verantwoordelijk voor onderzoek naar de beoogde decentrale loketten (lokaal en regionaal bij bibliotheken) en de centrale fysieke lokatie (landelijk, bij Beeld en Geluid) en de hier te ontplooien activiteiten en evenementen.



Clemence De Programmaraad

De programmaraad adviseert over de activiteiten van het mediawijsheid expertisecentrum. De programmaraad heeft een onafhankelijke voorzitter en bevat onder andere doelgroep organisaties.
Mevrouw Clemence Ross heeft het voorzitterschap van de programmaraad geaccepteerd.

 

MTV Networks

MTV Networks wil waar mogelijk ook ouders en opvoeders terzijde staan als het gaat om het duiden en interpreteren van deze content. In dit kader onderhoudt MTV Networks nauw contact met het Mediawijsheid Expertisecentrum. Meer informatie zie punt 4.